Regulamin i polityka prywatności

Regulamin wynajmu busów

1. Ogólne warunki wynajmu:

 • Wynajmujący w momencie wynajmu samochodu musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy od minimum 1 roku.
 • Do wynajmu samochodu potrzebne są dwa dokumenty ważne przez cały okres wynajmu: prawo jazdy oraz dowód osobisty/paszport oraz karta kredytowa/debetowa z wyłączeniem kart płatniczych typu visa electron, maestro.
 • Samochód może być użytkowany tylko przez wynajmującego lub inną osobę wskazaną jako kierowca w momencie wynajmu, Rentalvans dolicza opłatę w wysokości 10 PLN za każdą dodatkową osobę, za dzień wynajmu. Dodatkowych kierowców obowiązują te same kryteria co głównego kierowcę.
 • Najemca otrzymuje pojazd z pełnym bakiem paliwa. Najemca uzupełnia paliwo odpowiednim dla danego pojazdu typem paliwa. Jeżeli pojazd zostaje zwrócony z niepełnym zbiornikiem, Najemca zostanie obciążony kwotą 8 PLN netto za każdy litr brakującego paliwa, stawki wynajmu samochodów nie zawierają kosztów paliwa.
 • Nie występuje dobowy limit kilometrów.
 • Wynajmowany samochód nie może być używany poza granicami Polski bez wcześniejszego poinformowania Rentalvans. Nie zezwala się na wyjazd do następujących państw: Białorusi, Bułgarii, Rosji, Rumuni, Serbii i Czarnogóry oraz Ukrainy.
 • Samochód nie może być używany: do holowania przyczep, pojazdów lub innych przedmiotów, do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, w wyścigach, rajdach lub zawodach, do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji, do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody Rentalvans), do jazdy po nieutwardzonych drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon.

2. Rezerwacje i anulacje

 • Rezerwacje są przyjmowane na konkretny model samochodu, firma Rentalvans zastrzega sobie prawo do zmiany marki/modelu na pojazd o tych samych parametrach w tym samym segmencie.
 • Rezerwacji można dokonywać drogą mailową, telefoniczną lub poprzez stronę internetową www.rentalvans.pl.
 • Dokonanie zgłoszenia rezerwacji nie jest jednoznaczne z jej przyjęciem, rezerwacja jest uznawana za przyjętą w chwili potwierdzenia przez pracownika Rentalvans stosownym mailem.
 • Rentalvans zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego samochodu z przyczyn niezależnych od Rentalvans.
 • Anulacja rezerwacji musi być dostarczona do Rentalvans minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem.

3. Ubezpieczenie pojazdów

 • Każdy samochód wynajmowany w Rentalvans objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem.
 • Odpowiedzialność najemcy w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty pojazdu lub jego części jest ograniczona do rzeczywistego kosztu naprawy, maksymalnie do udziału własnego w wysokości 2500 PLN netto, pod warunkiem że Najemca nie naruszył jakichkolwiek warunków najmu w Rentalvans. Najemca może również znieść taką odpowiedzialność pod warunkiem, że dokupił pełne ubezpieczenie, które zwalnia Najemcę z odpowiedzialności finansowej za szkody pojazdu z wyłączeniem kradzieży i spalenia. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona umyślnie, albo wskutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy z naruszeniem niniejszych warunków, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.
 • W przypadku zagubienia przez Najemcę kluczy lub dokumentów wynajmowanego samochodu Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą.
 • W przypadku umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia pojazdu podczas jazdy w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30km/h lub innego rażącego naruszenia przepisów kodeksu drogowego, ucieczki z miejsca zdarzenia, szkody powstałej przez osobę nieupoważnioną przez Rentalvans do prowadzenia wynajętego pojazdu, kradzieży pojazdu w wyniku zagubienia kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu, kradzieży pojazdu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu (np. pozostawienie kluczyków w samochodzie), odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona.

4. Opłaty

 • Wysokość opłaty za wynajem ustalana jest w chwili rozpoczęcia wynajmu. Rentalvans dokona autoryzacji karty kredytowej przed rozpoczęciem wynajmu w wysokości: kwota najmu + 1200 PLN na wypadek uszkodzenia samochodu, niedotankowania samochodu, ewentualnego przedłużenia wynajmu. Rachunek okazanej karty kredytowej zostanie obciążony całkowitym kosztem wynajmu w chwili jego zakończenia.
 • Czas trwania wynajmu naliczany jest w oparciu o okresy 24 godzinne i rozpoczyna się w momencie udostępnienia pojazdu Najemcy. Przedłużenie wynajmu powyżej 30 minut powoduje naliczenie kolejnej doby. Przedłużenie czasu wymaga zgody Rentalvans.
 • Wynajem poza godzinami pracy biura – 80 PLN/wynajem.

5. Siedziba i właściwość sądu

 • Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień umowy najmu oraz postanowień niniejszych strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie Sąd Rejonowy w Krakowie.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
Administratorem Danych Osobowych jest Firma Rentalvans z siedzibą w Balicach przy ulicy Przemysłowej 23 A.

Cel i przetwarzania Danych Osobowych

Firma Rentalvans przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowego zawarcia umowy najmu i jej należytego wykonania. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • dokonania rezerwacji samochodu,
 • zawarcia umowy najmu,
 • dokonania rozliczenia umowy,
 • udostępnienia zamówionego przez Klienta pojazdu.

Rodzaj Danych Osobowych

W celu zawarcia umowy z firmą Rentalvans, Klient zobowiązany jest do podania swojego: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, informacje dotyczące płatności – takie jak dane karty kredytowej/debetowej, dane z prawa jazdy i drugiego dokumentu takiego jak paszport lub dowód osobisty.

W trakcie wynajmu firma Rentalvans gromadzić będzie następujące informacje: miejsce i czas wynajęcia pojazdu, gdzie i kiedy został zwrócony, zużycie paliwa, ilość przejechanych kilometrów, historia wypadków i inne informacje związane z pojazdem oraz sposobem korzystania z niego przez Klienta.

Firma Rentalvans będzie gromadzić również informacje na temat wszelkich mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości, za parkowanie w niedozwolonym miejscu lub za dokonanie innych przestępstw lub wykroczeń popełnionych przez Klienta podczas trwania najmu. Powyższe dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, organom ścigania (Policja lub Straż Miejska) lub administracji.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Firma Rentalvans przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane Klientów są przetwarzane przez Firmę Rentalvans za ich zgodą, wyrażoną w chwili potwierdzenia wprowadzonego zapytania o rezerwację pojazdu poprzez stronę internetową rentalvans.pl Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia dokonania rezerwacji samochodu.

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Rentalvans danych osobowych Klientów, przysługuje im:

 • Prawo dostępu do Danych Osobowych
  Klient posiada prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby zgromadzonych przez Firmę Rentalvans, w szczególności ma prawo do zapoznania się z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez Rentalvans, prawo do uzyskania informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych, prawo do uzyskania kopii danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania Danych Osobowych
  Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przez Firmę Rentalvans danych osobowych dotyczących jego osoby. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych składając stosowne oświadczenie.
 • Prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych
  Klient posiada prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, lub niektórych danych osobowych, w sytuacji kiedy:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. Klient cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
  3. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

  W sytuacji zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Firmę Rentalvans.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych
  Klient posiada prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. w razie kwestionowania prawidłowości zgromadzonych danych osobowych przez Firmę Rentalvans,
  2. gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient żąda ograniczenia ich wykorzystania, sprzeciwiając się jednocześnie ich usunięciu;
  3. gdy dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane przez Firmę Rentalvans, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – wówczas ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas potrzebny do ustalenia, czy ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Firma Rentalvans, przetwarzając dane osobowe tego Klienta.
 • Prawo do cofnięcia zgody
  Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia Danych Osobowych
  Klient jest uprawniony do żądania wydania posiadanych przez Firmę Rentalvans danych osobowych dotyczących jego osoby, a następnie może przenieść je do wybranego przez siebie innego administratora ochrony danych osobowych. Dane osobowe zostaną wydane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru
  Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Rentalvans do organu nadzorczego.

Czas przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Rentalvans.

Kontakt w sprawie Danych Osobowych

 1. Dla ogólnych zapytań dotyczących przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez Firmę Rentalvans należy przesłać maila na adres: biuro@rentalvans.pl
 2. Aby skorzystać ze swoich praw (prawo dostępu do Danych Osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia Danych Osobowych, prawo do usunięcia Danych Osobowych, prawo do przenoszenia Danych Osobowych) możesz skierować swój wniosek na adres: biuro@rentalvans.pl